Jaarverslag 2019

Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum:      april 2020
Zaaknummer:   377751

Onderwerp:   Jaarstukken 2019

We presenteren u de jaarstukken van 2019. Voor de tweede keer bieden we deze niet alleen als boekwerk aan maar ook via een fraai vormgegeven website. Hiermee neemt u kennis van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Onder het motto ‘ Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep ’ blijven we de gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter maken. Het afgelopen jaar hebben we al veel ambities uit het collegeprogramma kunnen realiseren.  
Daarbij hebben we oog gehouden voor een efficiënte inzet van de financiële middelen. De jaarrekening sluit dan ook met een positief saldo. We hebben de solide financiële positie van onze gemeente dus opnieuw kunnen bestendigen.
In de periode van het opstellen van de jaarstukken is de Corona pandemie uitgebroken die een grote impact heeft op onze samenleving. Het is een gebeurtenis na balansdatum die geen invloed heeft op de situatie van de gemeente Gennep per balansdatum. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en de toelichting op de balans gaan we hier nog nader op in.

Realisatie beleid

In 2019 zijn veel concrete resultaten geboekt. De fietstunnel onder de Weverstraat en het Weverpark zijn gerealiseerd. Dit geldt ook voor een nieuw fietspad langs de Hoofdstraat in Heijen. Een centrumvisie en bedrijventerreinenvisie zijn vastgesteld.  Er ligt een ontwerp voor het nieuwe Kind Expertise Centrum. Gestart is met de verbouwing van het gemeentekantoor.
Inwoners met een kleine beurs krijgen voortaan een compensatie voor de eigen bijdrage in de ziektekosten. We merken ook dat het begrip positieve gezondheid steeds meer grond onder de voeten krijgt in onze gemeente.
Het succes van de vraagbundelingscampagne glasvezel is doorgezet naar de fase van de aanleg.
Op het gebied van duurzaamheid willen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners. Dat is afgelopen jaar onder meer tot uiting gekomen via onze deelname aan het regionale project Duurzaam Deelvervoer.
Dit zijn enkele van de in 2019 bereikte resultaten. In de programma's leest u wat we in 2019 nog meer gerealiseerd hebben.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

We sluiten het boekjaar jaar af met een positief saldo van € 842.000.
In de 2e trimesterrapportage 2019 was een negatief saldo geprognosticeerd van € 374.000. De analyse van het resultaat laat zien dat er veel incidentele afwijkingen zijn en afwijkingen door open einde regelingen, die niet of beperkt te beïnvloeden zijn. Het hogere resultaat is duidelijk verklaarbaar.

Resultaatbestemming

De hoogte van de bestemmingsreserve Sociaal Domein is op het gewenste niveau. De risico's van de grondexploitaties zijn afgedekt met voorzieningen en daarnaast hebben we nog de algemene reserve grondexploitaties.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positieve resultaat van €  842.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Mevr. J.M. Nijland, secretaris        Dhr. W.I.I. van Beek, burgemeester

ga terug