Jaarverslag 2019

Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Accenten

In 2019 zijn er op het gebied van de economische structuur, toerisme en recreatie verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep. Zo is in 2019 aan diverse projecten, die onderdeel vormen van het programma Versterking Vrijetijdseconomie, uitvoering gegeven. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een toeristische huisstijl en de lancering van de toeristische website Visit Gennep. Gestart is met de aanleg van glasvezel in de kernen, het buitengebied en de bedrijventerreinen. De centrumvisie 2019 - 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld. Het transformatievraagstuk van de leegstand in het centrum is verder opgepakt: er lopen meerdere initiatieven en het eerste initiatief is inmiddels vergund. Voor de uitvoering van de centrumvisie is een provinciale subsidie verkregen. In het kader van de bedrijventerreinenvisie hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met stakeholders bestaande uit ondernemers en vastgoedeigenaren. De visie is in concept gereedgemaakt. Op onze bedrijventerreinen heeft parkmanagement vorm gekregen. Voor de doorontwikkeling van het Talentenbureau is een subsidie van de provincie ontvangen. De bedrijventerreinen en de pilot buitengebied Heijen hebben een (her)certificering ontvangen voor de activiteiten die hebben bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Op het gebied van speel- en ontmoetingsplekken is een bijdrage toegekend aan vier initiatieven die vanuit de gemeenschap zijn aangereikt.

Lasten

Begroot € 1.697.506
Gerealiseerd € 2.036.080
Afwijking € -338.574
ga terug