Jaarverslag 2019

Programma's

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Accenten

Op het gebied van ruimtelijke ordening hangen de ontwikkelingen binnen de gemeente nauw samen met de ontwikkeling van de Omgevingswet. Vanuit het proces van de Omgevingswet is in 2019, na een uitgebreide procedure van inspraak en participatie, de gemeentelijke Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie komt het 'gemeentelijke DNA' van Gennep naar voren. Dit is vertaald in vier speerpunten:

  • Samen maken we een hoog, droog en veilig Gennep
  • Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen sterker
  • Samen maken we Gennep cultuurrijk
  • Samen maken we krachtige kernen en vitale bedrijvigheid

Vanuit deze speerpunten worden initiatieven begeleid en ontwikkelingen gestimuleerd. Bij de verdere implementatie van de Omgevingswet zullen deze speerpunten eveneens als uitgangspunt gelden voor nadere regelgeving in het nog op te stellen Omgevingsplan.

Op het gebied van volkshuisvesting is gewerkt aan de actualisatie van de regionale woonvisie en de doorvertaling hiervan in een lokale woonvisie. In de nieuwe visies wordt gestuurd op een gezonde woningmarkt waarbij het huidige woningaanbod aansluit op de toekomstige woningvraag, oftewel er wordt gestuurd op de toevoeging van kwalitatief wenselijke woningbouwplannen op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep. Voor de actualisatie van de visies zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd o.a. een onderzoek naar de kwaliteit van bestaand vastgoed en een woonbehoefteonderzoek. Daarnaast hebben zowel de Noord-Limburgse raden als overige stakeholders (ontwikkelaars, zorgpartijen, corporaties en makelaars) input geleverd voor de regionale woonvisie. Ook heeft de gemeente Gennep samen met woningcorporaties Mooiland en Destion en diens huurdersverenigingen de prestatieafspraken geactualiseerd voor 2020. Tenslotte zijn verschillende woningbouwpilots voorgelegd aan de regiogemeenten en de provincie Limburg. Denk hierbij onder andere aan het bouwplan van Ruimte voor Ruimte aan de Goorseweg in Ottersum, waarbij gestuurd is op een bouwplan dat kwantitatief en kwalitatief beter aansluit op de huidige en toekomstige woningbehoefte.     

Lasten

Begroot € 2.533.323
Gerealiseerd € 2.861.165
Afwijking € -327.842
ga terug