Jaarverslag 2019

Algemeen

Analyse van het resultaat

Analyse saldo jaarrekening 2019 (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Hogere inkomsten

8

Leges bestemmingsplannen

20

8

Doorberekening uren grondexploitaties

15

9

Leges reisdocumenten

17

10

Verkoop gronden

94

10

Vrijval bestemmingsreserve gemeentekantoor

50

11

Incidentele baten

64

11

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

25

11

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

82

Subtotaal hogere inkomsten

367

Lagere lasten

1

Integrale veiligheid

16

2

Pottenhoek voorbereidingskosten

22

3

Werkbudget economisch beleid

32

3

Evenementen

12

3

Toeristische promotie

20

4

Onderwijshuisvesting

16

5

Binnensportaccommodaties

68

5

Kunst

12

5

Particuliere monumenten

12

6

WMO

83

6

Algemene bijstand

443

6

Bijstand Zelfstandigen

151

6

IOAZ

16

6

Minimabeleid

38

6

WSW

198

6

Participatiebudget

95

6

WMO woningaanpassingen

13

7

VTH basistaken RUD

61

8

Bouw en woningtoezicht

19

10

Rekenkamer

17

10

Beheer basisregistraties

16

10

Automatisering

94

11

OZB uitvoering

52

Diverse budgetten

202

Subtotaal lagere lasten

1.708

Nadelige afwijkingen

Hogere lasten

2

Gladheidsbestrijding en calamiteiten

-13

2

Openbaar groen

-37

6

Maatwerkdienstverlening

-59

10

Raad en commissies

-22

10

College van BenW

-26

10

Dotatie voorzieningen wethouders

-562

10

Onderhoud gebouwen

-24

10

Dotatie voorziening personeel

-118

Subtotaal hogere lasten

-861

Lagere inkomsten

9

Leges rijbewijzen

-10

AD

Doorberekening rente organisatie

-21

Subtotaal lagere inkomsten

-31

Totaal verschillen

1.183

Niet gebruikte deel post onvoorzien

33

Begroot resultaat 2019

374

negatief

Resultaat jaarrekening 2019

842

positief

ga terug