Jaarverslag 2019

Programma's

Veiligheid

Accenten

Het afgelopen jaar hebben de beschikbaarheid en schaarse capaciteit van hulpdiensten als de ambulancedienst, politie en brandweer continue onze aandacht gevraagd. Dit blijft onverminderd een actueel onderwerp. In 2019 hebben zich in onze gemeente geen grootschalige calamiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding voorgedaan. Het was echter wederom een jaar van extreem weer (zware stormen, extreme droogte en hitte) met daarmee gepaarde gaande druk op de hulpdiensten. Op het vlak van evenementenveiligheid kunnen we concluderen dat evenementen in de gemeente goed en zonder bijzonderheden zijn verlopen. We hebben met trainingen, oefeningen en het aanscherpen van protocollen en draaiboeken, zoals ook de afgelopen jaren, geïnvesteerd in een (meer) efficiënt opererende Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Daarnaast kenmerkt het jaar zich door een aanhoudende inzet op complexe zorg- en veiligheidszaken in de gemeente, zoals overlast en veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag, woonoverlast  en jeugdoverlast. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het implementeren van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg per 1 januari 2020 en de invulling van de nieuwe gemeentelijke taken op dit vlak. Hierbij is nauw samengewerkt door het sociaal domein en het team openbare orde en veiligheid. Een zorgwekkende ontwikkeling van het afgelopen jaar is het wegvallen van het Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord (ZVLN). Na kritiek uit een bestuurlijk onderzoek op het ZVLN is in de tweede helft van 2019 de ondersteunende organisatie aan het regionale samenwerkingsverband afgebouwd en zijn contracten met ZVLN-medewerkers opgezegd. Hierdoor is de regie op complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek tijdelijk als extra caseload bij de gemeente terecht gekomen. Dit is ten koste gegaan van de inzet op een aantal andere activiteiten, zoals de ontwikkeling van een woonoverlast-aanpak en de doorontwikkeling van de lokale zorg- en veiligheidsketen met het ZVLN. Deze activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020. Verder zal in 2020 een kwartiermaker samen met de deelnemende gemeenten het ZVLN opnieuw inrichten.

Een dalende trend is waarneembaar op het gebied van bedrijf- en woninginbraken, diefstal en geweldsdelicten. In het jaar 2019 zijn in de gemeente op basis van de Damocles-wetgeving  in totaal 6 panden/ woningen tijdelijk  gesloten. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het optuigen van een lokale en regionale samenwerkingsstructuur, die een integraal weerwoord moet gaan bieden aan ondermijnende criminaliteit. De vaak onzichtbare georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor burgers en ondernemers.  Voorbeelden van georganiseerde criminaliteit zijn drugsproductie en -handel, mensenhandel en arbeidsuitbuiting, fraude en witwassen en cybercrime. We vinden het belangrijk om te vermelden dat wij bij de inzet op geprioriteerde onderwerpen uit het Integraal Veiligheidsbeleid, zoals ondermijning en zorg- en veiligheidsthema’s, sterk afhankelijk zijn van de samenwerking met onze ketenpartners. We hebben gemerkt dat de capaciteitsproblemen bij bijvoorbeeld de politie, OM en GGZ -instellingen, invloed hebben op de doelstellingen van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. Verwachtingsmanagement speelt hierbij een steeds belangrijkere rol.

Lasten

Begroot € 1.897.782
Gerealiseerd € 1.776.777
Afwijking € 121.005
ga terug