Jaarverslag 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering dient op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien van de  hoofdlijnen van bedrijfsvoering. De beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering worden in belangrijke mate bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen: onze inwoners, ondernemers, instellingen en partners staan immers voorop. Uiteraard zijn ook bestuurlijke ontwikkelingen richtinggevend.
De specifieke beleidsmatige verantwoording vind u in het programma 10 Bestuur en organisatie. Voor dienstverlening wordt u verwezen naar programma 9 Dienstverlening.

De overhead wordt met het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan.

De bedrijfsvoering van de gemeente Gennep in 2019 is vooral ingekleurd door een aantal onderwerpen die te beschouwen zijn als ontwikkelingen die gedurende een langere periode op de agenda staan. Het gaat dan om:
-   De organisatieverandering
-   De verbouwing
-   Informatievoorziening / digitalisering
-   Informatiebeveiliging en privacy
-   Samenwerking

ga terug