Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x€1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2018

Risico bedrag
31-12-2019

BsGW

1 %

€ 1.400

€ 14

€ 14

Intos

50 %

€ 3.267

€ 664

€ 613

Intos

70 %

€ 1.500

€ 595

€ 560

Sportverenigingen

100 %

€ 575

€ 235

€ 217

Sportverenigingen

50 %

€ 140

€ 59

€ 54

Kasteel Heijen (Roovers)

100 %

€ 151

€ 20

€ 0

Landgoed Roepaen

100 %

€ 1.044

€ 537

€ 500

Stichting woonmij. Mooiland

50 %

€ 68.588

€ 33.500

€ 33.500

Stichting woonmij. Mooiland

100 %

€ 2.771

€ 934

€ 634

Stichting Destion

50 %

€ 17.075

€ 6.314

€ 6.045

Totaal gewaarborgde geldleningen

€ 96.510

€ 42.872

€ 42.137

Intos rekening courant krediet

100%

€ 1.134

€ 0

€ 0

Totaal verstrekte gemeentegaranties

€ 1.134

€ 0

€ 0

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

Langlopende verplichtingen

Overzicht toekomstige verplichtingen langlopende contracten (Europees aanbesteed) (x €1.000)

Omschrijving

Bedrag

Afvalinzameling

€ 2.650

Welzijnswerk

€ 478

Energie

€ 306

Inhuur tijdelijk personeel

€ 150

Onderhoud WMO voorzieningen

€ 90

Onderhoud riolering

€ 84

Leerlingenvervoer

€ 83

Brandverzekering

€ 73

Totaal

€ 3.914

De gemeente Gennep heeft bij de BNG een beperkte kredietfaciliteit in rekening courant van € 0,5 miljoen. Van deze faciliteit wordt geen gebruik gemaakt.

Vanaf 2016 is de gemeente vennootschapsbelastingplichtig. Over de jaren 2016-2018 heeft de gemeente nog verrekenbare verliezen. Uit de voorlopige berekening van de aangifte 2019 blijkt dat we ook over 2019 geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

ga terug