Jaarverslag 2019

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2019

Omschrijving

Saldo
31-12-2018

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2019

Algemene Reserves 

Algemene reserve (Weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

Algemene vrije reserve

5.689.050

1.655.993

556.000

6.789.043

- saldo dienstjaar

0

0

0

0

Totaal van de algemene reserves

10.689.050

1.655.993

556.000

11.789.043

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

1.565.541

1.861.000

1.565.541

1.861.000

Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden

47.500

0

47.500

0

Bestemmingsreserve sociaal domein

1.000.000

0

50.000

950.000

Bestemmingsreserve gemeentekantoor

213.911

0

213.911

0

Bestemmingsreserve schoolgebouwen

0

239.827

0

239.827

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

4.593.257

149.950

577.742

4.165.465

Fonds Bovenwijkse voorzieningen

149.237

10.660

0

159.897

Totaal van de bestemmingsreserves

7.569.446

2.261.437

2.454.694

7.376.189

Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

813.156

537.938

393.052

958.041

Onderhoud schoolgebouwen

239.827

0

239.827

0

Planmatig onderhoud wegen

588.015

255.000

815.619

27.395

Pensioenen wethouders

2.442.498

671.395

41.034

3.072.859

Wachtgelden wethouders

226.000

393

91.393

135.000

Personeel

143.000

117.818

23.318

237.500

Waardering grondexploitaties

961.180

547.949

67.899

1.441.230

Dekking investeringen riool

709.639

0

298.570

411.069

Afvalstoffenheffing

435.140

0

432.836

2.304

Parkeren

0

0

0

0

Herplantplicht

21.598

0

11.250

10.348

Privatisering sportclubs

69.567

75.000

50.185

94.382

Kwaliteitsverbetering buitengebied

399.798

53.563

205.835

247.526

Kwaliteitsverbetering kernen

5.000

25.000

0

30.000

LOB van Gennep

391.460

300.000

23.300

668.160

Kunst- en cultuurfonds

25.000

25.000

0

50.000

Subtotaal voorzieningen

7.470.877

2.609.058

2.694.120

7.385.815

Voorziening dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren (standaard)

10.000

5.521

2.021

13.500

Dubieuze belastingdebiteuren

49.000

15.000

50.000

14.000

Dubieuze debiteuren sociale zaken

1.290.000

0

693.500

596.500

Subtotaal voorzieningen

1.349.000

20.521

745.521

624.000

Totaal van de voorzieningen

8.819.877

2.629.579

3.439.641

8.009.815

Totaal reserves en voorzieningen

27.078.373

6.547.008

6.450.335

27.175.046

ga terug