Jaarverslag 2019

Bijlagen

Budgetoverheveling

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

02 Openbare ruimte

Regulier onderhoud openbare ruimte, bestrijding dieren overlast

Binnen de gemeente moet een aantal hondenspeelplaatsen worden aangelegd. Twee speelplaatsen zijn al voorbereid, door andere prioriteitstelling (Knarrenhof) en tijdsduur voor de benodigde ruimtelijke procedures heeft de aanleg vertraging opgelopen. Aanleg volgt in 2020. 

40.000

Verkeersmaatregelen

Van de projectbudgetten Quick wins Zwarteweg, Doorsteek Milsbeek en ontlasting vrachtverkeer kernen Ottersum en Ven-Zelderheide is een gedeelte opgenomen in het begrotingsjaar 2019 om de betreffende projecten te kunnen opstarten. Deze bedragen zijn niet volledig benut. Dit betreft € 50.000 voor quick wins Zwarteweg , € 35.000 voor Doorsteek Milsbeek en € 15.000 voor vrachtverkeer Ottersum-Ven Zelderheide. 

100.000

Verkeers maatregelen

De uitvoering van de JoPo oversteek Schaafsebosweg hangt samen met werkzaamheden van provincie aan N271. Zal in 2020 uitgevoerd worden.

20.000

Verkeers maatregelen

Naar aanleiding van door de verkeerskoepel aangedragen knelpunten is budget beschikbaar gesteld voor snelheidsremmende maatregelen op Heiveld en Eindstraat De snelheidsremmende maatregelen aan het Eindstraat en Heiveld bleken in de praktijk onveilig en zijn verwijderd. In 2019 is aan de bewoners toegezegd samen naar nieuwe maatregelen te kijken. Dit kon, door werkdruk, niet eerder dan voorjaar 2020 opgepakt worden.

15.000

Parkeren

Het toegezegde onderzoek naar gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerdrukmeting in de Dr. Schaepmanstraat kon door werkdruk niet eerder dan voorjaar 2020 opgepakt worden.

12.000

03 Economische structuur, toerisme en recreatie

Evenementen

Deze budgetoverheveling is bestemd voor evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid die plaatsvinden in 2019 en in 2020.

11.000

Toeristische promotie

Het werkbudget vrijetijdseconomie dat voor drie jaren beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Het bedrag is niet toegespitst op concrete projecten, maar vrij inzetbaar op basis van initiatieven die vanuit de samenleving ontplooid worden. Een aantal projecten zijn in 2019 in gang gezet en nu nog lopend.  Concrete projecten die in 2019 zijn begonnen en in 2020 vervolgd zullen worden zijn: Kapellenbaan, wandelpad Genneperhuis -Loswal en  vernieuwen informatiepanelen. In 2020 zijn voldoende initiatieven voorhanden onder andere het beleefbaar maken van het Genneperhuis.

90.000

Toeristische promotie

Voor de uitvoering van het actieprogramma vrijetijdseconomie Noord-Limburg reserveert iedere deelnemende gemeente jaarlijks € 35.000. Een aantal projecten zijn in 2019 gestart en worden in 2020 vervolgd.Denk hierbij aan het onderzoek naar mogelijke cross-overs tussen agrobusiness en toerisme, waar in 2020 een concreet uitvoeringsplan voor klaarligt. Daarnaast is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar alle toeristische overstappunten (TOPs) in de regio. Tevens is in 2019 de basis gelegd voor een nieuwe structuur, waarin ondernemers en overheid samen aan tafel zitten en waar concrete projecten ten behoeve van het Actieplan Vrijetijdseconomie op tafel komen. In 2020 worden hier vanuit de verschillende gemeenten middelen voor beschikbaar gesteld. 

20.000

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

03 Economische structuur, toerisme en recreatie

Strategische regiovisie

Dit bedrag is bestemd voor het onderzoek naar de Maasheggen wat VNC uitvoert namens Bergen en Gennep. Rapport wordt begin 2020 opgeleverd. 

19.000

Speel
terreinen

Betreft levering boomschors voor speeltuinen. Was gepland voor eind 2019, maar is niet op tijd geleverd.

4.300

Speel
terreinen

Extra budget voor natuurspeeltuinen is nog niet aangesproken, voor 2020 zijn al wel twee plannen in uitvoering. Er loopt vanuit JoPo een traject om een freerunningparkours te realiseren ism Dichterbij, Elzendaal College en Wijkraad-Zuid. Eveneens is er vanuit Gennep-Zuid een initiatief om tot een bmx-terrein te komen. Daarnaast wordt een idee besproken om tot een ‘buitengymzaal’ in Ven-Zelderheide te komen.

25.000

05 Cultuur en sport

Binnen
sportaccommodaties

Na het onderzoek naar kwaliteit en capaciteit van de binnensportaccommodaties zijn in 2019 een aantal toekomstbestendige scenario's uitgewerkt. Door uitgebreide consultatie van alle belanghebbenden heeft besluitvorming pas in december 2019 kunnen plaatsvinden. De voorbereiding en de daarmee gepaard gaande aanloopkosten voor de uitwerking van het scenario  van een nieuwe (tijdelijke) sporthal starten daarom begin 2020.

95.000

Binnen sportaccommodaties

Door ruimtegebrek in de berging van de dubbele gymzaal van de Mikadoschool is al enige jaren geleden ingestemd met aanbouw van een extra berging. Door personeelswisselingen bij de beheerder heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels staan de werkzaamheden voor maart 2020 gepland.

15.000

06 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Dagvoor
zieningen
en opvang

We zijn in 2019 gestart met een pilot om inwoners een eenvoudige woonhulp ondersteuning te bieden om de hulp bij het huishouden te ontlasten. Met name in de vakantieperioden is het moeilijk om voldoende hulpen aan het werk te hebben om aan de zorgvraag te voldoen. De woonhulp ontlast dit en is tevens een opleidingsproject tot huishoudelijke hulp, samen met bedrijfsscholingsfonds Calibris, de Sociale Verhuursector en sociale subsidiefondsen. Er is sprake van een paritaire financiering, waarin het aandeel voor Gennep op € 60.000 wordt ingeschat.

60.000

WMO kernen en wijken

Subsidieaanvraag dorpsondersteuner Ottersum periode 4e kwartaal 2019, nog af te handelen.  Subsidieverstrekking past binnen subsidiebeleid.

4.000

WMO herijking beleid

Dit betreft de actualisering van het OMO-beleid. De voorbereidingen zijn door werkdruk pas later in 2019 gestart en in deze fase zijn nog geen kosten gemaakt. De herijking gaat in 2020 verdere invulling krijgen.

20.000

WMO dienst
verlening

Uitvoering innovatieve sociale kaart de Konnectkever. Plan van aanpak is gemaakt in 2019, uitvoering start in 2020, conform collegebesluit 4 februari 2020. De KonnectKever is een initiatief van een inwoonster uit de gemeente Gennep dat gezien kan worden als een alternatief voor de sociale kaart. De Pilot Welzijn op Recept wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van hun gezondheid en welzijn.  Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts de patiënt door naar een welzijnscoach (€ 26.000). Welzijn op Recept is onderdeel van het collegeprogramma.

41.000

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

07 Duurzaamheid

Duur
zaamheid

Dit budget is bestemd voor de organisatie van de duurzaamheidsmarkt, die op  1 februari 2020 is gehouden.

1.080

08 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Volkshuis
vesting

Het woonbehoefteonderzoek wordt in 2020 afgerond. De planning is uitgelopen. De afrekening volgt nog in 2020. 

11.000

10 Bestuur en organisatie

Raad, fractie
vergoedingen

Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget. Dit bedrag is dus afhankelijk van hun afrekening over het jaar 2019. Alle afrekeningen zijn ingediend, beoordeeld en de budgetoverheveling is berekend.

1.720

Communi
catie

Implementatie van een social intranet (15.000) en vernieuwing van de huisstijl (10.000 voor advies- en ontwerpkosten) zijn niet uitgevoerd. Dit komt door het overvragen van de afdeling Communicatie.

25.000

Beheer Basis
registraties

Om onze basisregistraties actueel te houden worden jaarlijks luchtfoto's gemaakt, die worden vergeleken ten opzichte van die van vorig jaar. Hiermee is in 2019 een start gemaakt, maar het project is nog niet geheel afgerond. Dit is veroorzaakt door het uitlopen van het project "waarderen op gebruiksoppervlakte" door wisseling in de projectleiding bij BsGW.

35.200

Auto
matisering, diensten derden

In 2019 zijn we gestart met het voorbereiden van een aanpak om het netwerk in de lucht te houden bij calamiteiten. We hebben nu de wettelijke verplichte uitwijk georganiseerd. Dat betreft de basisregistraties, zoals BAG. In 2020 gaan we verder met het verkennen en uitwerken van aanvullende uitwijkvoorzieningen (zoals balies).

8.000

Auto
matisering, uitbesteding

In 2019 zijn we gestart met aanpassingen in de processen van het sociaal domein waardoor we nu de klantgegevens efficiënter vastleggen. In 2020 krijgt dit een vervolg door het opleveren van digitale formulieren waarmee de burgers op internet aanvragen kunnen indienen.

11.000

Auto-matisering, ict informatiebeveiliging

In 2019 is gestart met een project om datagericht te gaan werken. Daarmee willen we een beter gebruik maken van de data die binnen onze organisatie beschikbaar is. Het project loopt door in 2020. Op het gebied van Informatieveiligheid biedt de VNG mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden. Deze aanbesteding (GGI Veilig) was oorspronkelijk voorzien voor 2019, maar is door de VNG doorgeschoven. VNG realisatie geeft aan dat het voor Gemeente Gennep in 2020 mogelijk is om producten en diensten uit deze aanbesteding af te gaan nemen. 

33.000

Auto
matisering, ict  aanschaf

Voor 2019 was gepland uitgaven te doen voor koppelingen van data, waardoor de uitwisseling tussen applicaties, tussen gemeenten en binnen de gemeente verbeterd. Landelijk zijn de standaarden hiervoor aangepast. In afwachting hiervan hebben wij onze investeringen geparkeerd. Deze dienen in 2020 uitgevoerd te worden. Daarnaast is in 2020 een nieuwe applicatie voor GEO (kaarten) in gebruik  genomen. Een functionaliteit hierin is de kaart voor de meldingen openbare ruimte. De ontwikkeling daarvan heeft iets meer tijd gekost, waardoor de afronding van het totale project meer tijd kostte. Dit wordt in 2020 afgerond.

30.000

Auto
matisering, ict  door-ontwikkeling

Op het gebied van digitale dienstverlening zijn in 2019 voorbereidingen getroffen maar de verdere werkzaamheden lopen door in 2020. Het gaat dan om een persoonlijke internet pagina (PIP) en het digitaliseren en digitaal aanbieden van archiefmateriaal (bijv. persoonskaarten) wat vaak wordt opgevraagd.

25.000

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

10 Bestuur en organisatie

Personeel, uitbeste
dingen

De ontwikkeling van het E-HRM systeem is ingezet met meerdere gemeenten in de regio. Het systeem vereenvoudigt veel administratieve werkzaamheden. De gemeente Venlo heeft zich uit het ontwikkeltraject teruggetrokken waardoor in 2019 een ontvlechtingsproces moest worden ingezet. Als gevolg daarvan zijn niet alle fases uit het project afgerond. 

10.000

Personeel, opleidingen

In de aanloop naar de organisatieontwikkeling zijn in 2018 en 2019 extra middelen ingezet voor training en scholing. Een deel daarvan betreft het MD-traject waarvan het vervolg in 2020 wordt afgerond.

14.200

Personeel, afdeling Omgeving team Ontwikkeling

Restant budget opleidingen voor implementatie Omgevingswet. Implementatie loopt nog door in 2020.

8.500

Personeel, afdeling BV team Beheer en Onder
steuning

Op het gebied van applicatie-, gegevens- en systeembeheer zijn door het niet kunnen invullen van vacatureruimte taken blijven liggen. Deze achterstanden (zie ook hiervoor opgenomen overhevelingen voor ICT)  willen we in 2020 inhalen door het inhuren van extra personeel.

45.000

Personeel, afdeling BV team Beleid en Advies

De overheveling van dit budget wordt  veroorzaakt doordat trajecten  zijn gestart in 2019 en in 2020 tot afronding komen. Dit geldt voor informatievoorziening € 17.000, strategische personeelsplanning € 9.000 en communicatie € 25.000. 

51.000

Personeel, afdeling Inwoners team Werk, Inwoners, Jeugd en Zorg

In 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek SD (jeugd en WMO). Dit heeft door werkdruk nog niet uitgevoerd kunnen worden. In 2020 zal dit onderzoek plaats vinden.

20.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitvoering wet WOZ

Door werkdruk is de beoogde aanpassing in het takenpakket van Belastingen nog niet gerealiseerd. Dit gaat plaatsvinden in 2020.

30.000

Subtotaal reguliere budgetten

951.000

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

02 Openbare ruimte

Aanleg glasvezel netwerk

De kosten van de ingehuurde toezichthouder lopen door in 2020.

51.000

03 Economische structuur, toerisme en recreatie

Regio project vrijetijds-economie

Gennep is budgethouder namens de regio Noord Limburg voor uitvoering van projecten vanuit het actieprogramma. Deze budgetten zijn voor meerdere jaren bestemd. 

282.020

05 Cultuur en sport

Stimulering sport-beoefening

Niet gebruikt budget voor formatie Sportakkoord. Mag vanuit de Regeling Sportakkoord ingezet worden voor de uitvoeringsfase die in 2020 begonnen is.

1.700

06 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Huisvesting vergunning-houders

Het rijk heeft budget beschikbaar gesteld in het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Dit budget is bedoeld voor meerdere jaren. Daarom wordt ook niet het hele budget ineens besteed maar wordt het zorgvuldig meerjarig ingezet. 

118.450

Veiligheids-regio GGD

Inzet Gezond in de Stad (GIDS)-gelden loopt over meerdere jaren.

36.000

07 Duurzaamheid

Milieu beleid

In december zijn rijksmiddelen ontvangen voor transitievisie warmte (€ 202.000), energieloketten (€ 25.000) en wijkaanpak (€ 10.000). Gezien het tijdstip van ontvangst was besteding in 2019 niet mogelijk. De uitvoering van deze klimaatprojecten zal plaatsvinden in 2020 en 2021. 

237.000

08 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

RO bestemmings plannen en regiekamer

Betreft lopende bestemmingsplannen en procedures regiekamer. Deze procedures kunnen een looptijd van meer dan een (boek)jaar kennen, waardoor de bijbehorende werkzaamheden, kosten en ontvangen  inkomsten kunnen door lopen in het nieuwe jaar.

58.830

Pagepark

Het betreft een ontvangen bijdrage van de initiatiefnemer voor advieskosten, waarvan de besteding doorloopt in 2020. 

12.000

Subtotaal middelen derden

797.000

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2019 naar 2020

P

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

03 Economie, toerisme en recreatie

Bedrijventer
rein

Project Haven Heijen

11.813

08 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Wonen en bouwen

Project implementatie Omgevingswet, restantbudget

11.755

09 Dienstverlening

Overhead

Project visie op dienstverlening

17.454

Overhead

Project modernisering Burgerzaken

40.000

Overhead

Project digitalisering vergunningverlening

18.694

10  Bestuur en organisatie

Overhead

Project implementatie  zaaksysteem Djuma

13.284

Subtotaal projecten

113.000

Totaal budgetoverheveling

1.861.000

ga terug