Jaarverslag 2019

Programma's

Duurzaamheid

Accenten

2019 heeft in het teken gestaan van Verduurzaming. De verbouwing om te komen tot een duurzamer gemeentekantoor is gestart, het energieloket waar onze inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie en vragen is ingericht, de Duurzaamheidsmarkt van 1-2-2020 is voorbereid en de raad heeft kennis genomen van de kaders van de Regionale Energie Strategie die samen met de andere Noord en Midden-Limburgse gemeenten zijn opgesteld. Vanuit deze regionale samenwerking is vervolgens een werkgroep gevormd tussen de gemeenten Mook en Middelaar, Bergen en Gennep waarbij de opgaven, lokaal en samen, worden uitgewerkt. Verder is het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan vastgesteld waarin duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt is meegenomen. Gelijktijdig hieraan is ook het nieuwe Basis Riolerings Plan opgesteld. In het verlengde is de subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater breed gecommuniceerd en actief ingezet door inwoners.

Ten aanzien van bodembeleid is gewerkt aan de nieuwe regionale bodembeheernota met bijhorende stukken en heeft de gemeente meteen geacteerd op de PFAS-problematiek door actief en regelmatig te communiceren richting de betrokken partijen. Verder hebben alle 8 gemeenten (regio noord-Limburg) besloten tot de overstap naar duurzaam deelvervoer voor de (gehele) eigen organisatie. En tenslotte hebben alle eigen medewerkers een zogenaamd Bambook ontvangen om op deze manier minder papier te verbruiken.

Tot slot, ook onze inwoners zijn afgelopen jaar op hun eigen manier actief geweest om te verduurzamen: meer daken met zonnepanelen, het isoleren van muren, vloeren en daken, woningen los van het gas, meer groen in de tuin en hemelwater op het eigen perceel. Allemaal ontwikkelingen die (gaan) leiden tot een Duurzaam Gennep waarmee de gemeente Gennep haar voetafdruk verkleint!

Lasten

Begroot € 3.971.953
Gerealiseerd € 3.925.978
Afwijking € 45.975
ga terug