Jaarverslag 2019

Programma's

Openbare ruimte

Accenten

In 2019 is veel aandacht geweest voor de uitvoering van diverse verkeerskundige projecten  die een kwaliteitsimpuls geven aan de verkeersafwikkeling en veiligheid in de openbare ruimte. Zo zijn de fietstunnel bij de Weverrotonde, het fietspad langs de Hoofdstraat in Heijen en de herinrichting van de Schaafsebosweg en omgeving de Brem (instellen 60 km/uur zone) naar tevredenheid uitgevoerd.
Verder is het Weverpark aangelegd en hebben we de Margrietstraat en Roggestraat als 30 km/uur-zone ingericht.

In 2019 hebben we ook de openbare ruimte in  Gennep weer netjes op het gewenste niveau onderhouden en konden inwoners en toeristen genieten van een schone en veilige leefomgeving. Zo werden op diverse locaties onderhoudswerkzaamheden aan weg, fietspaden en bermen uitgevoerd om de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.
Daarnaast kenmerkte het jaar zich door aanhoudende droogte en warmte waardoor er veel overlast was van de processierups. De overlast was in heel Nederland heviger dan voorgaande jaren. De maanden mei, juni en juli stonden dan ook in het teken van het bestrijden van deze rups.

Op het gebied van duurzaamheid is een start gemaakt met het vervangen van oude verlichtingsarmaturen door led-armaturen.

Lasten

Begroot € 3.421.792
Gerealiseerd € 3.518.715
Afwijking € -96.923
ga terug