Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Balans

De balans en toelichting
In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van het vorige jaar opgenomen.

De grondslagen voor de balans zijn opgenomen in het hoofdstuk grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Per balanspost wordt een toelichting gegeven over het verloop van het afgelopen jaar.

ga terug