Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Corona crisis
Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag is de corona pandemie uitgebroken. Om de  pandemie te beteugelen heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen.
Voor de gemeente hebben deze maatregelen een financieel effect. Dit zijn lagere inkomsten zoals leges vergunningen en toeristenbelasting. Ook verwachten we hogere kosten waaronder ondersteuning van beheerstichtingen van accommodaties.

De meeste medewerkers werken thuis. Hiervoor zijn faciliteiten beschikbaar. Corona heeft (situatie medio april 2020) niet geleid tot een hogere uitval van medewerkers. De impact van Corona op de bedrijfsvoering is beperkt.

Zoals hierboven aangegeven is het zeker dat de Corona crisis in 2020 zal leiden tot additionele kosten en lagere inkomsten. De omvang van het financieel effect is niet bekend.
Onze grootste inkomstenbron is de algemene uitkering uit het gemeentefonds die gegarandeerd is. Door deze structurele inkomsten en de gezonde financiële positie is er geen onzekerheid over de continuïteit van onze organisatie.

ga terug