Jaarverslag 2019

Gemeentefinanciën

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Algemene uitkering gemeentefonds

82

Toegerekende rente

-47

OZB uitvoering

52

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen

25

Post onvoorzien

33

Incidentele baten

64

Vrijval voorziening onderhoud schoolgebouwen

240

Toevoeging bestemmingsreserve schoolgebouwen

-240

Directe salariskosten

-43

Overige < € 10.000

7

Totaal

173

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In de begroting wordt de algemene uitkering geraamd op basis van de verwachte aantallen bij de diverse maatstaven. Dit wijkt af van de werkelijke aantallen. In de loop van het komende boekjaar worden de aantallen definitief en wordt de algemene uitkering definitief vastgesteld.

Toegerekende rente
Over de boekwaarde van de investeringen bereken we 2% rente, de omslagrente. Door de lagere boekwaarde is de toegerekende rente over de diverse taakvelden lager.

OZB uitvoeringskosten
Het voordeel wordt veroorzaakt door de beperkte beleidswijzigingen in de verordeningen in 2019
en doordat meer kosten al in het standaardbedrag van BsGW zijn opgenomen (zoals proceskosten, loonstijging) en de kosten voor landelijke digitale voorzieningen zijn op een andere wijze verrekend.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen
Jaarlijks wordt bekeken welke debiteuren (on)inbaar zijn. Voor de oninbaar geschatte debiteuren wordt een voorziening getroffen. Op basis van deze nieuwe beoordeling blijkt het aantal oninbare bedragen lager dan verwacht, waardoor de voorziening deels kan vrijvallen.

Post onvoorzien
Beschikbaar € 50.000 Alleen ingezet voor de motie 'Noodhulp aan de Molukken', voor € 1,00 per inwoner, totaal € 17.000.

Incidentele baten
We hebben van E-Fiber, naast de voorfinanciering van de vraagbundelingscampagne glasvezel, een vergoeding voor in voorgaande jaren gemaakte kosten ontvangen. De vergoeding voor deze kosten is een incidenteel voordeel van € 30.000.
Voor het verlenen van startersleningen hebben wij € 450.000 verstrekt aan SVn die de uitvoering doet. Over de verstrekte leningen wordt rente ontvangen die, na aftrek van de kosten van SVn, weer ingezet wordt voor nieuwe leningen. Over de afgelopen jaren is dit een bedrag van € 34.000. Onze vordering is met dit bedrag verhoogd.

Onderhoud schoolgebouwen
Voor het onderhoud schoolgebouwen was een voorziening beschikbaar van € 240.000. De  voorziening was nog in stand gehouden voor het geval nieuwbouw van het KEC niet door zou gaan en alsnog onderhoud aan de gebouwen van de scholen die onderdeel zijn van het KEC moest plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van het KEC zijn de middelen beschikbaar gesteld. Voor de dekking van de incidentele kosten, sloop, tijdelijke huisvesting, afboeking boekwaarden huidige gebouwen is naast de inzet van de Algemene Vrije Reserve deze voorziening ingezet. Deze kosten komen in 2020. Hiermee is geen sprake meer van een voorziening voor groot onderhoud maar door de ander inzet een bestemmingsreserve. De voorziening valt dus vrij in 2019. Om de middelen beschikbaar te houden voor de dekking van de incidentele kosten is een bestemmingsreserve gevormd.

Directe salariskosten
Zie de toelichting bij het programma Bestuur en Organisatie.